در رابطه با نظریه تکاملی داروینیسم

  

اول – حرکت روبه رشد در هر نوع  و توقف رشد این نوع و آغاز پیدایش نوع کاملتر (مانند باز شدن آنتن)

        با اجازه نیروی تقدیرکننده (طراح و دستور دهنده به عوامل ایجاد کننده محیط لازم ومناسب) قابل درک

        است.

 

دوم – گویا الگوی فشرده خلقت انسان مشابه خلقت های مرحله ای قبل با سرعت رشد بیشتر به

         سوی کاملترین نمونه میباشد0 این خلقت فشرده خود دلیلی دیگر بر نیروی تقدیر کننده بند اول  

         است0 شاید مثال نامناسبی نباشد خلق و رشد دانه هندوانه در داخل خود هندوانه 0

         مثال دیگر برخال یا فراکتال (Fractal) است.ساختاری هندسی متشکل از اجزایی که با بزرگ      

         کردن هر جزء به نسبت معین همان ساختار اولیه به دست آید. به عبارتی دیگر برخال ساختاری  

         است که هر جزء از آن با کلش همانند است.(نقل از ویکی پدیا).خلقت اولیه انسان الگوی  

         فشرده ای از خلقت کل موجودات طبیعت بوده است.

 

         گویی لبه ای برخالی از زمین و شرایط لازم محل تابش پرتو روح بخش زنده کننده انسان بوده  

         است.مانند حاشیه تخمک در هنگام برخورد یک اسپرم با آن است.

 

سوم -  مخلوقات طبیعی غیر از انسان با هم چرخه تعادلی ایجاد میکنند0 برنامه عملکرد هر موجودی

            به او القاء شده است و طبق آن عمل میکند0

 

چهارم -  انسان تنها موجودی است که  میتواند چرخه طبیعی را بهم بزند و فساد ایجاد کند0

            (بسیاری از صفات خوب و اخلاقی انسان ها را حیوانات هم دارند0 نمونه تلاش برای این   

            تطبیق را در کتاب "پندار خدا" نوشته ریچارد داوکینز میتوان دید0  بنظر میاید حداقل یک صفت

            خوب در  انسانها هست که در حیوانات نیست وآنهم رضایت دادن به تقسیم مساوی محصول

            بین خودشان است0 احتمالا این صفت نزد اقتصاددانان بازار آزاد حماقت است0ولی حیواناتی

            را میبینیم که علیرغم شرکت جمعی در شکار طعمه در خوردن آن نیز با هم مسابقه قدرت

            میدهند0 البته رضایت دادن به مساوات کار هر انسانی نیست0 کار عالمان مومن است0)

 

           انسان میتواند خود را در آن چرخه تعادل (نا مناسب با خودش) قراردهد و یا چرخه نا متعادل

           مورد نظر خود را ایجاد کند0 مسئولیت انسان و سردرگمی او رخ مینماید0 برنامه عملکرد

           صحیح و کامل او را هم باید تقدیر کننده ارسال کند0

 

پنجم – آیا باید مسئولیت انسان را جدی گرفت؟ اگر جواب مثبت است باید هر فرد انسانی بشخصه

          در زمانی مکافات عمل خود را ببیند0 جزای شخصی تنها همان عواقب اجتماعی اعمال او

          نیست (که دیگران با آن روبرو هستند و آن را تحمل میکنند) بلکه شامل آنچه باید بر سر

          شخص خود او بیاید نیز هست0

 

ششم-  پیوستگی آیات در خلقت (خلق مخلوقات) و پیوستگی آیات در قرآن از جمله نشانه های یک

          خالق هستند0

 

هفتم – از تفاوت های اصلی میان مذهب (بمعنی حقیقی و گنجانده شده در خلقت) و غیر آن همین

          جزای عملکرد افراد است0 جزایی که بازتاب اعمال اوست0جزایی که تقدیر کننده وعده آنرا

           داده است0  آیا امکان توجه و تنبه مکرر در لحظات بی شمار از زندگی دنیایی جزای ابدی

           (الی ماشاءالله) را سزاوار میگرداند؟ 

-----------------------------------------------------------

رونوشتی از یک نامه :

 

سلام

در مورد یادداشت قبلی اینجانب ممکن است سوء تفاهم ایجاد شود. در توضیح بیشتر عرض میکنم که همانطور که در منطق ریاضی از منفیت موضوع استفاده میشود در این موضوع رابطه انسان و طبیعت نیز استفاده میشود.

در منطق ریاضی (قضیه ناتمامیت) ثابت میشود که در یک دستگاه استدلالی خاص حداقل یک گزاره وجود دارد که با سلسله براهین موجود درآن دستگاه استدلالی قابل اثبات نیست..باید دستگاه استدلالی را گسترش دهیم تا آنرا ثابت کنیم. بنابراین هر دستگاه استدلالی شامل قوانین حساب نا تمام است.استدلال پروازی است که به اوج نمی رسد. (برهان گودل و حقیقت و برهان- ترجمه آقای دکتر محمد اردشیر)

برداشت اینجانب اینستکه انسان نیز در دستگاه طبیعت همچون گزاره ای است که با قوانین طبیعت ثابت نمی شود.چون انسان میتواند محیط زیست را تخریب کند. این نشان دهنده دستگاهی برتر از طبیعت است. دستگاهی که انسان در آن ثابت میشود و در موردش قضاوت میگردد.

جنبه تخریبی انسان ما را به عالم دیگر رهنمون میسازد ولی این به معنای این نیست که انسان تماما تخریب گر است و خداوند هم تخریب گر. زمینه اصلی دستگاه آفرینش (شامل مخلوقات طبیعی) سراسر حیات و خلاقیت و سازندگی است.نیروی منفی موجود در انسان با اطاعت او از خداوند میتواند اصلاح شود.نیروی منفی خلقت (شیطان) در کنار انسان (و جهل اولیه خود انسان) او را به وسوسه تخریبی یا به اشتباهات میکشاند...

والسلام
Quranmizan.com