ترتیب سور  قرآن

 

تعداد سور قرآن قرآنی که به دست  ما رسیده است 114 سوره میباشد.

 

وعده حفظ قرآن بدون شک شامل ترتیب سور نیز میباشد. یکی از دلائل این موضوع مواضع شگفت انگیز قرار گرفتن سور است.مطمئنا فرمول و مکانیسمی برای ترتیب قرار گرفتن سور نزد ملائکه وحی وجود داشته است یا دارد.الگویی که مبنای حفظ قرآن است.

 

عدد 114 را میتوان به یک صورت کلی تجزیه (به عوامل اول) نمود  یعنی بصورت ذیل:

 

19* 3 * 2 =114  که طبق قضایای ریاضی این تقسیم یگانه است.

عدد 57 نصف عدد 114 است.اگر سوره ای را در نظر بگیریم که شماره آن عدد کوچکتر از یا مساوی 57  باشد و تجزیه آن به اعداد اول دارای عواملی از مجموعه 2و 3و19 باشد می بینیم با سوره متقارن از سمت چپ قرآن رابطه خلاصه بودن یا مشابهت و یا تکمیلی دارد.رابطه ریاضی برای عدد 114 در این مورد یگانه و در  جای خود جالب است و آن اینکه تعداد این موارد 19 مورد است.

 

سور کوچک مانند میوه ها بر سر شاخسارها قرار دارند.آنها عصاره و خلاصه شاخه ها هستند.درخت ثابت بهشتی قرآن از ریشه ثابت سوره فاتحه و ساقه اصلی و محکم سوره بقره برخوردار است.

 

سوره 1 (حمد) از اول قرآن با -----------------------------> با سوره 114 (الناس) سوره 1 از انتهای قرآن

 

سوره 2 (البقره) از اول قرآن با ----------------------------> با سوره 113 (الفلق) سوره 2 از انتهای قرآن

 

سوره 3 (آل عمران) از اول قرآن با ---------------------> با سوره 112 (الاخلاص) سوره 3 از انتهای قرآن

 

سوره 4 (النساء) از اول قرآن با --------------------------> با سوره 111 (المسد) سوره 4 از انتهای قرآن

 

سوره 6 (انعام) از اول قرآن با ----------------------------> با سوره 109 (کافرون) سوره 6 از انتهای قرآن

 

سوره 8 (انفال) از اول قرآن با ----------------------------> با سوره 107 (ماعون) سوره 8 از انتهای قرآن

 

سوره 9 (التوبه) از اول قرآن با ----------------------------> با سوره 106 (قریش) سوره 9 از انتهای قرآن

 

سوره 12 (یوسف) از اول قرآن با ------------------------> با سوره 103 (العصر) سوره 12 از انتهای قرآن

 

سوره 16 (النحل) از اول قرآن با --------------------------> با سوره 99 (الزلزله) سوره 16 از انتهای قرآن

 

سوره 18 (کهف) از اول قرآن با ----------------------------> با سوره 97 (القدر) سوره 18 از انتهای قرآن

 

سوره 19 (مریم)  از اول قرآن با ---------------------------> با سوره 96 (العلق) سوره 19 از انتهای قرآن

 

سوره 24 (نور)  از اول قرآن با --------------------------> با سوره 91 (الشمس) سوره 24 از انتهای قرآن

 

سوره 27 (النمل)  از اول قرآن با -----------------------> با سوره 88 (الغاشیه) سوره 27 از انتهای قرآن

 

سوره 32 (السجده)  از اول قرآن با --------------------> با سوره 83 (مطففین) سوره 32 از انتهای قرآن

 

سوره 36 (یس)  از اول قرآن با -------------------------> با سوره 79 (النازعات) سوره 36 از انتهای قرآن

 

سوره 38 (ص)  از اول قرآن با ------------------------> با سوره 77 (المرسلات) سوره 38 از انتهای قرآن

 

سوره 48 (الفتح)  از اول قرآن با --------------------------> با سوره 67 (الملک) سوره 48 از انتهای قرآن

 

سوره 54 (القمر)  از اول قرآن با --------------------------> با سوره 61 (الصف) سوره 54 از انتهای قرآن

 

سوره 57 (حدید)  از اول قرآن با ---------------------------> با سوره 57 (حدید) سوره 57 از انتهای قرآن

 

سوره 1 (فاتحه) از اول قرآن با سوره 114 (الناس) سوره 1 از سمت چپ قرآن  مشابهت دارد.این شباهت بسیار واضح است.رب العالمین همان رب الناس نیز هست...

-----------------------------------

سوره بقره اولین حرکت رشد درخت است.حرکت فکری انسان از نگاه با تقوی به کتاب طبیعت آغاز میشود. شر شیطان از جمله شر ما خلق است.اولین مورد حسد از سمت راست در قرآن در سوره بقره است: لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم.(آیه 109 بقره) حسادت اقوام و امم گذشته و توطئه آنها در سوره بقره گویاست...

-----------------------------------

سوره آل عمران به تولد عیسی می پردازد و بصورت ضمنی به عقیده تثلیث نزد عیسویان ایراد میگیرد.در سوره اخلاص هم لم یلد و لم یولد رد این نظریه است.رابطه تنگاتنگ بین آیات محکمات و متشابهات و همینطور یک پارچه بودن و نبود هیچ محلی برای کتمان آیات یا رد نظریه ناسخ و منسوخ در قرآن را بروشنی تایید میکند.این همان انعکاس صمد بودن خداوند است.همان اتصال و هماهنگی خلق و امر و تدبیر است...

-----------------------------------

سوره 4 (النساء) از اول قرآن با سوره 111 (المسد) سوره 4 از سمت چپ قرآن  مشابهت دارد.

سوره مسد خلاصه ای از سوره نساء است.اینکه زن و مرد میتوانند در ایمان و کفر با هم سهیم شوند. دامن زدن به ایمان و کفر از جانب زنان بسیار نقش آفرین است.

-----------------------------------

سوره 6 از اول قرآن یعنی سوره انعام با سوره 109 یعنی ششمین سوره از سمت چپ یعنی سوره الکافرون مشابه میشود.آیه شاخص از سوره انعام ...ان صلوتی و نسکی و مماتی لله رب العالمین...بر جدایی رسول الله از آیین کافرین در تمامی زمینه ها تاکید دارد.از خوردن و نوشیدن تا عبادت و مرجع فرامین زندگی...

-----------------------------------

سوره 8 از اول قرآن یعنی سوره انفال با سوره 107 یعنی سوره 8 از سمت چپ سوره ماعون متناظر است.خلاصه بودن سوره ماعون برای سوره انفال بسیار گویا و زیباست.ماعون هر چیز مورد نیاز عموم است همانطورکه انفال مورد نیاز عموم است...

-----------------------------------

سوره 9 از اول قرآن یعنی سوره توبه با سوره 106 یعنی سوره 9 از سمت چپ سوره قریش متناظر است.در قلب سوره توبه این بیان است که عمارت مسجد الحرام و پذیرایی از حجاج را مانند جهاد در راه خدا با مال و جان نباید هم ارج بدانیم.گفته ای که بیشتر به ساکنین مکه و اطراف کعبه اشاره دارد.قبیله قریش به بهترین وجه نماینده این افراد هستند.

-----------------------------------

سوره 12 از اول قرآن یعنی سوره یوسف با سوره 103 یعنی سوره  12 از سمت چپ سوره العصر متناظر است.از جهت اطمینان گوینده به خسران خود این بیان در سوره یوسف نمونه دیگری ندارد : قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبه انا اذا لخاسرون . همین اطمینان در اینکه ضرر و زیان عاید انسان میشود باید وقتی حاصل شود که بداند ایمان به الله ندارد و عملی در اطاعت او انجام نداده است.اجماع برادران در اثر نظر دادن فردی از افراد آن ها گویای وصیت و دادن رای به عمل خیر و نیک است. پیروزی در پایان از آن کسی است که ایمان به خدا داشته و صبر واستقامت داشته باشد.

-----------------------------------

سوره 16 از اول قرآن یعنی سوره النحل با سوره 99 یعنی سوره 16 از سمت چپ سوره الزلزله متناظر است.امر به رسول الله برای جدال با دیگران (همراه با بیان حکمت) فقط در سوره نحل است(جادلهم)

باشد که از این جدال احسن راه صحیح را بیابند و به آن عمل کنند.وحی به زنبور عسل موجودی غیر انسان فقط در سوره نحل است.همین مفاهیم در سوره الزلزال با آیات ...یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره...و ...بان ربک اوحی لها...خلاصه میشود...

-----------------------------------

سوره 18 از اول قرآن یعنی سوره کهف با سوره 97 یعنی سوره 18 از سمت چپ سوره القدر متناظر است.در تمام 110 آیه سوره کهف فقط یک مورد از مشتقات قدر وجود دارد آیه 45 :...و کان الله علی کل شی ء مقتدرا...که در نوع خود بی نظیر است.یعنی در هیچ جای دیگری نداریم علی کل شی ء مقتدرا.هر جا هست "علی کل شی ء قدیر" است.اصحاب کهف نیز در پایان یک مطلع الفجر به سلامت از غار بیرون آمدند.غار آنها در معرض طلوع خورشید نبوده است...

-----------------------------------

سوره 19 از اول قرآن یعنی سوره مریم با سوره 96 یعنی نوزدهمین سوره از سمت چپ یعنی سوره العلق متناظر است.در هر دو سوره ملائک بهمراه روح مربوطه از نزدیک با وجود پاکیزه ارنباط برقرار میکنند و به او پیام میدهند و...

-----------------------------------

سوره 24 از اول قرآن یعنی سوره نور با سوره 91 یعنی سوره 24  از سمت چپ (الشمس) مشابهت دارد.نور الهی مانند شعاع خورشید بر جانهای پاک نفوذ میکند و اثری حیات بخش دارد.نوری در خانه های پاک و جانهای پاک..

-----------------------------------

سوره 27 از اول قرآن یعنی سوره النمل با سوره 94 یعنی سوره 27 از سمت چپ سوره الغاشیه مشابهت دارد.وجه مشابهت این دو سوره القائات پنهانی نفس و تلاش های درونی انسانها برای کفر و ایمان است.در آیه  سوره النمل میخوانیم:...وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا...انکار کردند در حالی که در درون خود امکان یقین به آن داشتند.سعی درونی برای مقابله با شک و تردیدها همان سعی ذکر شده در سوره الغاشیه است.لسعیها راضیه.در روز قیامت برای هر نفسی موجودی ظاهر میشود که به این تلاش های پنهان درونی شهادت میدهند.اخرجنا لهم دابه من الارض تکلمهم..(النمل)

-----------------------------------

سوره 32 از اول قرآن یعنی سوره السجده با سوره 83 یعنی سوره 32 از سمت چپ سوره المطففین مشابهت دارد.تنها در سوره السجده صراحتا صحبت از ملک الموت و باقی بودن روح انسان شده است.در سوره المطففین هم صراحتا در اینکه اعمال انسانها توسط "حافظین" ثبت شده و هر کس با اعمال ثبت شده خود سنجیده میشود گفتگو شده است.کم و زیادی در جزا دادن رخ نخواهد داد آنطور که آنها هنگام وزن کردن در دنیا عمل میکردند...

-----------------------------------

سوره 36 از اول قرآن یعنی سوره یس با سوره 79 یعنی سوره 36 از سمت چپ سوره النازعات متناظر است.در سوره یس مردی از اقصا نقطه شهر شتابان می آید و به مردم هشدار میدهد که باید از پیامبران اطاعت کرد.گویی این مرد مومن شریف با بصیرت درونی از مفاسد جامعه خود کنده شده و به ایمان رسیده است.این مرد نمونه سعی و تلاش درونی برای ایمان است.در سوره النازعات نیز موسی و محمد چنین نقشی دارند و فرعونیان و مفسدین جامعه خود را انذار میکنند.کسانی که به دنیا و ما فیها چسبیده اند و ایمانی به آخرت و جزای اعمال خود ندارند...

-----------------------------------

سوره 38 از اول قرآن یعنی سوره ص با سوره 77 یعنی سوره 38 از سمت چپ سوره المرسلات شبیه

است.در سوره ص از پیامبرانی همچون داوود و سلیمان که دارای قدرت زیادی بوده اند نام می برد.قوت و قدرت آن پیامبران را دیگر هیچکس نخواهد داشت.پیامبران دارای درجات هستند.در سوره المرسلات نیز روشن میشود که ملائکه نیز دارای درجات هستند.در آخرت افراد نیز درجات مختلف خواهند داشت حتی سایه ها نیز درجات دارند.برای مجرمین سایه ها ضعیف هستند و محافظ نیستند...

-----------------------------------

سوره 48 از اول قرآن یعنی سوره الفتح با سوره 67 یعنی سوره 48 از سمت چپ سوره الملک شبیه است.برعکس آنچه تا کنون دیده شد در این مورد سوره سمت چپ یک آیه  بیشتر دارد.میشود گفت این بار سوره سمت چپ تکمیل کننده سوره سمت راست و کلی تر است.در سوره الفتح آیه 14 از ملک الهی بر آسمانها و زمین بیاناتی میشود در سوره الملک آیه 1 از ملک بطور کلی گفتگو میشود... باید آن 14 را در کنار این 1 ببینیم تا 114 کامل شود!!!

در تایید این کلیت باید گفته شود که در سوره فتح صحبت از سمع و بصر و فواد نیست ولی در سوره ملک که ناظر به کلیت ملک است آورده شده:

 

وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً (14) سوره الفتح

 

تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلىَ‏ كلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ قَدِيرٌ(1)  سوره الملک

 

قُلْ هُوَ الَّذِى أَنشَأَكمُ‏ْ وَ جَعَلَ لَكمُ‏ُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفِْدَةَ  قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ(23)   سوره الملک

 

وَ قَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فىِ أَصحَْابِ السَّعِيرِ(10)   سوره الملک

------------------------------

سوره 54 از اول قرآن یعنی سوره القمر با سوره 61 یعنی سوره 54 از سمت چپ سوره الصف شباهتی خاص وجود دارد و آن سرعت و قریب الوقوع بودن است. در سوره القمر به وقوع بسیار نزدیک قیامت و غفلت انسان اشاره دارد و آنرا با بیان مکرر این که قرآن وسیله ای برای آسان ( آسان با زود رابطه نزدیک دارد) متذکر شدن قرار داده شده  همجوار قرار داده است. در سوره صف نیز از پیروزی قریب الوقوع  که آرزوی مومنین است خبر میدهد.این دین بجهت دلیل و برهان ساده و در عین حال پرقدرت خود نفوذ دارد و پیروز خواهد شد.بر سایر ادیان غلبه کرده و ظاهر خواهد شد...

-----------------------------------

و هنگامی که تعداد سور به نیمه میرسد در سوره 57 (حدید) میفرماید ...هوالاول و الاخر...

گویا در وسط ایستاده ایم.دوکفه ترازو در اطراف.در یکی میوه ها در دیگری شاخ و برگ ها و یا ترکیبی از آن دو.در هر دو تعداد یکی است ولی در یکی جرم بیشتر است.ترازویی از جنس کتاب.کتابی برای وزن کردن و سنجیدن. باید مامور و آماده به قیام بالقسط بر اساس این کتاب باشیم:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  وَ أَنزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ

شَدِيدٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ  إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ(25)

                                                                                                                                                                                      صفحه اول